Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Deskie. Het product Deskie is van Arcady B.V.

Artikel 1. Definities

 • Deskie: Deskie is een product van Arcady B.V., gevestigd te Zwolle aan de Burgemeester Roelenweg 13K, Kvk 08168608
 • Abonnement: het type gebruiksrecht op de software dat afnemer bij Arcady B.V. afneemt.
 • Afnemer: Jij of jouw bedrijf als gebruiker(s) van de software;
 • Gebruiker: De natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met Deskie
 • Gegevens:
 • Software: de softwareapplicatie genaamd “Deskie”, een webapplicatie waar gebruikers hun werkplekken mee kunnen boeken.

Artikel 2. Overeenkomst met Deskie

 1. Deskie sluit op de volgende manieren overeenkomsten:
  1. Klant kan contact opnemen met Deskie via de Website, App, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Deskie stelt vervolgens een offerte op, welke door Afnemer binnen de gestelde termijn schriftelijk aanvaard dient te worden. Overeenkomst komt tot stand na deze aanvaarding;
  2. Deskie aanvaardt een bestelling en/of een daartoe bestemd bestelformulier afkomstig van Afnemer schriftelijk. Met deze aanvaarding komt Overeenkomst tot stand;
  3. Deskie sluit een (raam-)contract met Afnemer.
 2. Indien Afnemer aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Deskie dan maken zij geen deel uit van Overeenkomst, tenzij Deskie deze schriftelijk bevestigt.
 3. Indien Deskie een bevestiging naar Afnemer stuurt, is deze bevestiging beslissend voor de inhoud en uitleg van Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Deskie kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Deskie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Deskie is uitgegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Deskie kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 3. Gebruikers

 1. Deskie verleent Afnemer voor de duur van Overeenkomst en onder voorwaarden van Overeenkomst een beperkt, herroepelijk, niet-exclusief, niet (aan derden) over draagbaar recht (licentie) tot het gebruik van de (software) producten van Deskie.
 2. Afnemer is uitsluitend bevoegd het gebruiksrecht over te dragen en/of uit te besteden indien het een dochteronderneming van Afnemer betreft.
 3. Afnemer verplicht zich met deze Overeenkomst het gebruiksrecht en/of de (software) producten uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor dit gebruiksrecht en/of de (software) producten door Deskie zijn ontwikkeld en door documentatie is aangegeven.
 4. Afnemer is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de door Deskie geleverde Diensten evenals voor de controle -en beveiligingsprocedures (waaronder begrepen het regelmatig maken van back-ups van databestanden) en een adequaat systeembeheer. Desbetreffende updates dient Afnemer tijdig en op juiste wijze te installeren.
 5. Het is Afnemer niet toegestaan software van Deskie geheel of gedeeltelijk te integreren in of samenvoegen met programmatuur of elektronische gegevensverzamelingen van derden of afnemer zelf, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Deskie.
 6. De software van Deskie mag niet onderworpen zijn aan enige vorm van decompilatie, reverse engineering of enigerlei andere vorm van vertaling of bewerking van de programmacode.
 7. Deskie is gerechtigd onderzoek in te stellen naar een degelijk gebruik van de software. Afnemer dient medewerking en toegang tot alle software, documentatie en andere materialen te verlenen, alsmede tot elke locatie waar de door Deskie verstrekte producten zich bevinden.

Artikel 4. Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. Als Afnemer de gebruiksrechtvergoeding per maand betaalt, zoals geregeld in van deze Voorwaarden, wordt de Overeenkomst tussen Partijen aangegaan voor de duur van één maand. Als Afnemer de gebruiksrechtvergoeding per jaar betaalt, wordt de Overeenkomst tussen Partijen aangegaan voor de duur één jaar. Indien in de Overeenkomst een andere termijn is gespecificeerd komt de Overeenkomst tot stand voor de duur zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
 2. Tenzij Afnemer of Deskie de Overeenkomst voor het einde van de looptijd van de Overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2.1, conform de eisen van artikel 4.3 heeft opgezegd, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur als waarvoor deze in eerste instantie is aangegaan.
 3. Afnemer kan de Overeenkomst op ieder gewenst moment per e-mail of telefonisch beëindigen, welke wordt bevestigd door een bevestigingsmail vanuit Deskie. De Overeenkomst eindigt in beide gevallen op de laatste dag van de looptijd van de Overeenkomst. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd.
 4. De Overeenkomst kan, zonder enige voorafgaande opzegtermijn, en met onmiddellijke ingang, ontbonden worden door Deskie, vanaf de dag dat:
  1. het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd dan wel Afnemer zelf haar faillissement aanvraagt;
  2. Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. Afnemer tot boedelafstand overgaat;
  4. tegen de Afnemer surseance van betaling wordt verleend of een regeling met haar crediteuren treft;
  5. Afnemer de vrije beschikking over (een substantieel deel van) haar vermogen verliest, bijvoorbeeld door beslaglegging;
  6. de liquidatie van Afnemer wordt aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding van Afnemer wordt ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van Afnemer wordt genomen, tenzij er sprake is van een rechtsopvolger;
  7. Afnemer enige uit kracht van de wet op hem rustende verplichting niet of niet geheel nakomt.
  8. Afnemer in strijd handelt met hetgeen bepaald is in artikel 3 van deze Voorwaarden.
 5. Beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst laat verschuldigde betalingsverplichtingen van Afnemer onverlet.
 6. Deskie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of Overeenkomst te ontbinden, indien Afnemer de verplichtingen uit Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Deskie goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in deze verplichtingen zal tekortschieten.
 7. Na beëindiging van de Overeenkomst wordt de toegang tot de Software voor Afnemer geblokkeerd en kan deze de Software niet meer gebruiken. Het Account en Gebruikers van Afnemer zullen worden opgeheven, en de Documenten en Gegevens zullen worden verwijderd, zonder dat hierdoor enige schadeplichtigheid van Deskie jegens Afnemer en/of derden ontstaat.
 8. Na beëindiging blijven alle bepalingen uit deze Voorwaarden die naar hun aard ook na beëindiging werking hebben, volledig van kracht. Het gaat daarbij bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – om bepalingen over aansprakelijkheid, vrijwaring, intellectuele eigendomsrechten, privacy en de verantwoordelijkheid voor Documenten en overeenkomsten van Afnemer.

Artikel 5. Prijzen en vergoeding

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
 2. Voor eventuele andere verschuldigde betalingen hanteert Deskie een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, zonder dat korting, verrekening, opschorting of schuldcompensatie aan de kant van Afnemer is toegestaan.
 3. Afnemer zal enkel door het verstrijken van de redelijke betalingstermijn zoals bedoeld in artikel 4.2 in verzuim zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is.
 4. Deskie heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Deskie mede te delen.
 5. Betaling geschiedt jaarlijks bij vooruitbetaling door Afnemer aan Deskie, tenzij anders overeengekomen. Afnemer dient de factuur binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te voldoen.
 6. Indien in Overeenkomst jaarlijkse (licentie)kosten zijn overeengekomen, is Deskie gerechtigd deze kosten jaarlijks te verhogen met een percentage dat is gebaseerd op de Consumenten Prijs Index (CPI) van het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Indien Afnemer met de nieuwe tarieven niet akkoord wenst te gaan kan zij de Overeenkomst schriftelijk beëindigen. Een verhoging van de prijzen wordt minimaal 1 (één) maand voor de verhoging kenbaar gemaakt aan Afnemer.
 7. Indien Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Afnemer van rechtswege in verzuim. Een ingebrekestelling is derhalve niet vereist. Afnemer is dan een rente verschuldigd van 1,9% per maand of gedeelte van een maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Wanneer de Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt zijn alle kosten die Deskie maakt voor rekening van Afnemer. De door Deskie gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op ten minste 20% van de hoofdsom van de vordering.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. Afnemer erkent dat Deskie alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Software bezit.
 2. Afnemer zal de Software niet aanpassen, decompileren, doorverkopen, distribueren, of anderszins buiten het bedoelde gebruik hanteren.
 3. Het is Afnemer niet toegestaan enig merk, handelsnaam, ontwerp of domeinnaam van Deskie of gelijksoortige daarmee te associëren naam te registeren in enig rechtsgebied, waar dan ook ter wereld.
 4. Afnemer garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van gegevens aan Deskie. Afnemer zal Deskie vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De afnemer is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van Overeenkomst. Deskie is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Afnemer onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Deskie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de termijnen overeenkomstig artikel 2 lid 4 van deze Algemene voorwaarden. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren.
 3. Deskie is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Deskie verleent Afnemer de bevoegdheid aan Deskie om, als een door Deskie ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wilt beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Afnemer te aanvaarden.
 4. Deskie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade zoals: bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.
 5. Deskie is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 8.
 6. Indien Deskie aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Afnemer is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Deskie, waarbij de schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg moet zijn van het handelen van Deskie.
 7. De aansprakelijkheid van Deskie is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Deskie niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de in Overeenkomst tussen Deskie en Afnemer opgenomen vergoeding voor een (1) jaar, respectievelijk de gemiddelde maandelijkse vergoeding voor de zakenpartner of ontwikkelpartner.
 8. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Deskie.
 9. Dit artikel sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 8. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Deskie, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van Overeenkomst niet meer mogelijk is. Hier valt onder andere maar niet uitsluitend niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Deskie zelf of een derde onder.
 2. In geval van overmacht wordt nakoming van Overeenkomst opgeschort voor zolang de overmacht aanhoudt.
 3. Indien de overmacht drie maanden of langer aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Deskie overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Deskie heeft gemaakt met betrekking tot Overeenkomst.

Artikel 9. Onderhoud en updates

 1. Deskie zal zich inspannen om fouten in de Software op te sporen en op te lossen. Als de fout in de Software het gebruik van de Software onmogelijk maakt, zal Deskie zich inspannen om de Fout zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te herstellen.
 2. Deskie kan te allen tijde de Software ontoegankelijk maken om updates door te voeren en/of onderhoud aan de Software uit te voeren. Deskie zal zich ervoor inspannen om dit op tijden te doen dat het voor Afnemer zo min mogelijk hinder veroorzaakt, dat wil zeggen buiten kantoortijden. Voor zover redelijk mogelijk zal Deskie Afnemer vooraf van het geplande onderhoud op de hoogte stellen. Ontoegankelijkheid van de Software door onderhoud of updates kan nimmer tot schadeplichtigheid van Deskie leiden.
 3. Deskie zal regelmatig updates in de Software doorvoeren. Afnemer werkt daardoor automatisch altijd met de laatste versie van de Software. Het is niet mogelijk om met een oudere versie te blijven werken.
 4. Deskie zal Afnemer in redelijkheid ondersteunen bij het gebruik van de Software, op basis van redelijkheid, ter discretie van Deskie.
 5. Deskie is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventuele fouten, storingen, haperingen en/of andere problemen in/met de (werking van) Derden Software, ook niet als dit door updates, upgrades en/of onderhoudswerkzaamheden in de Derden-Software worden veroorzaakt. Afnemer dient in dat geval contact op te nemen met de beheerder van de Derden-Software.
 6. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt Deskie geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Diensten.

Artikel 10. Privacy

 1. Afnemer garandeert en staat ervoor dat zij bij het verwerken van persoonsgegevens met de Software in lijn handelt met alle op die verwerking betrekking hebbende wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Afnemer vrijwaart Deskie voor aanspraken van derden in dit verband. Afnemer zal met Deskie een separate verwerkersovereenkomst sluiten waarin de verwerking van persoonsgegevens is geregeld.
 2. Afnemer garandeert en staat er voor in – gelet op alle daarvoor geldende wet- en regelgeving – dat het haar is toegestaan Ondertekenaars en/of derden via de Software (e-mail)berichten te sturen. Afnemer vrijwaart Deskie voor aanspraken van derden in dit verband.
 3. Geheimhouding geldt zowel tijdens de looptijd van Overeenkomst alsmede na beëindiging van Overeenkomst, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 9.4. Partijen verplichten zich alle op hen rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving na te komen.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

 1. Deskie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of Overeenkomst te ontbinden, indien Afnemer de verplichtingen uit Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Deskie goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in deze verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Deskie bevoegd Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Afnemer zijn uit Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Deskie gerechtigd Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 12. Wijziging van Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Deskie en Afnemer tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van Overeenkomst overgaan.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Deskie op en is voor Afnemer geen grond om Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Deskie en Afnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Deskie en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. In geval er een geschil voor de rechter moet komen, wordt dit uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Deskie is gevestigd.

Artikel 14. Slotbepaling

 1. Bij klachten mag Klant een mail sturen naar info@deskie.nl.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de Website, worden gevoegd bij offertes en er wordt naar verwezen op bestelformulieren.